UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

EUROCOM

In 1990 werd in de schoot van de IARU Region 1 een speciale werkgroep opgericht met de volgende opdrachten:

1. De EUROCOM subregionale werkgroep is een gespecialiseerd orgaan van de IARU Regio 1. Zijn werking wordt geregeld door de statuten en het huishoudelijk reglement van de IARU Regio 1.

2. De EUROCOM-werkgroep is gelast met het tot stand brengen van contacten met de Europese Commissie, het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie en het Europees Parlement, met als doel:

  • Het opsporen van Europese wetgeving die de Radioamateurdienst kan beïnvloeden.
  • Het doorzenden van die informatie naar de leden van de werkgroep en naar de Secretaris van de IARU Regio 1.
  • Het meedelen aan de Europese Unie, door de voorzitter van de werkgroep, van informatie die belangrijk geacht wordt voor de radioamateurdienst en die niet door de lidverenigingen van de IARU Regio 1 behandeld wordt.

3. De EUROCOM-werkgroep adviseert de 'Algemene Conferenties' van de IARU Regio 1 en tussen conferenties het 'Executief Comité' van de IARU Regio 1 aangaande:

  • De beste aanpak betreffende bestaande en toekomstige Europese wetgeving.
  • De gelegenheden om vanwege de Europese Unie steun te bekomen voor de ontwikkeling van de radioamateurdienst.

4. Het werk van de EUROCOM-werkgroep geschiedt voornamelijk door briefwisseling. Indien de voorzitter van de werkgroep het nodig acht kan een vergadering samengeroepen worden na raadpleging en goedkeuring van het 'Executief Comité' van de IARU Regio 1.

5. De voorzitter van de EUROCOM-werkgroep wordt aangesteld tijdens iedere driejaarlijkse 'Algemene Conferentie' en handelt in overeenstemming met de voorschriften van het IARU Regio 1 huishoudelijk reglement. Hij woont de 'Algemene Conferenties' van de IARU Regio 1 bij en brengt ieder jaar verslag uit aan het 'Executief Comité' van de IARU Regio 1 evenals aan de 'Algemene Conferentie'. Zijn onkosten worden teruggestort in overeenstemming met artikels B.3.25 en B.3.28 van het huishoudelijk reglement van de IARU Regio 1.

Sedert de oprichting van de werkgroep is het onze ere-voorzitter Gaston Bertels, ON4WF, die voorzitter is van EUROCOM, en die hier heel wat positiefs heeft gerealiseerd.

Enkele werkzaamheden en resultaten van EUROCOM

• In de loop van de jaren 1996-99 werd een Europese Richtlijn ontwikkeld, die volledig nieuwe normen legt voor alle telecommunicatieapparatuur en meer bepaaldelijk voor radiocommunicatie. In het oorspronkelijk ontwerp werden radioamateurs voor hun zelfbouwtoestellen op gelijke voet gesteld met professionele constructeurs, met al de verplichtingen die daaruit volgen. Dit zou een zware klap worden voor zelfbouw en experimentatie.

Dank zij de stappen ondernomen door EUROCOM bij de Europese Commissie (DGXIII) en bij het Europees Parlement, werd in Bijvoegsel I, waarin de uit de Richtlijn uitgesloten apparatuur opgesomd wordt, volgende tekst ingelast:

"Radioapparatuur gebruikt door radioamateurs in de zin van Artikel 1 bepaling 53 van het radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie, tenzij de uitrusting in de handel verkrijgbaar is".
"Bouwdozen met losse onderdelen bestemd voor montage door radioamateurs en bestemd voor hun gebruik evenals gewijzigde commerciële toestellen worden niet als in de handel verkrijgbare apparatuur beschouwd".
Zelfbouwtoestellen en kits (zelfs in de handel) zijn dus vrijgesteld van de verplichtingen van de Richtlijn.

• In 1998 kwam er een ontwerp van de Europese Raad voor een Aanbeveling aan de Lidstaten, om stappen te ondernemen voor de beveiliging van de bevolking tegen elektromagnetische velden. Het Parlementair Comité wilde de voorgestelde normen dusdanig wijzigen, dat vele diensten, waaronder de amateurdienst, het erg moeilijk zouden gehad hebben.

EUROCOM verwittigde onmiddellijk de nijverheid, de operatoren en de nationale overheden, ten einde de overdreven ijver van sommige parlementsleden binnen redelijke perken te houden.
In de komende jaren zal er nog heel wat energie moeten besteed worden om voor de radioamateurdienst aanvaardbare reglementen te bekomen.

• De Europese Commissie heeft in 1999 een 'Groen Boek' uitgegeven over de politiek van de Unie in verband met het gebruik van het frequentiespectrum. Er is sprake van harmonisering, van meer doeltreffend gebruik van het spectrum en van toebesteding van segmenten mits opbod.

EUROCOM heeft deelgenomen aan een discussievergadering ingericht door de Europese Commissie. De voorzitter heeft de aandacht van de deelnemers gevestigd op het belang van de radioamateurdienst voor de gemeenschap. Stappen worden ondernomen ten einde de toekomst van onze dienst binnen de Europese Unie te vrijwaren.

• De laatste jaren is de opkomst van technologieën om digitale telecommunicatie (Internet) over het stroomnet te verdelen (PLT), een ernstige bedreiging voor de gebruikers van het HF spectrum, dus ook voor de radioamateurs, omwille van de uitgestraalde stoorvelden, vooral in de decametrische banden.

EUROCOM heeft in de Europese landen de alarmklok geluid en bijgedragen tot het oprichten van "HF gebruikers groepen" die bij de betrokken instanties de aandacht vestigen op de noodzaak het HF spectrum te beschermen.

EUROCOM Newsletters

De voorzitter van EUROCOM informeert de leden van de werkgroep door middel van "Newsletters". Deze zijn, in overeenstemming met de statuten van de IARU Regio 1, in het Engels opgesteld.

De DARC heeft het initiatief genomen deze Newsletters in PDF formaat te publiceren op de Internet pagina: http://www.darc.de/referate/ausland/iaru/eurocom/

De Newsletters van het jaar zijn afzonderlijk beschikbaar en die van de voorgaande jaren staan gebundeld ter beschikking.